پرسنل امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

هادی عصمتی

تلفن: داخلی ۲۷۸

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

هادی عصمتی


هماهنگی کارشناسان آموزشی و نظارت بر سامانه آموزشی

علی محمد رحمانی

تلفن: داخلی ۲۲۰

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

علی محمد رحمانی


بایگانی آموزش

سعید خادمی

تلفن: داخلی ۲۸۰

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

سعید خادمی


بررسی درخواست های نظام وظیفه و لغو تعهد آموزش رایگان

بنیامین نوری

تلفن: داخلی ۲۷۹

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

بنیامین نوری


پاسخ گویی به نامه های دانشجویان و بررسی درخواست های آموزشی

مریم قربانی

تلفن: داخلی ۲۲۱

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

مریم قربانی


صدور دانشنامه و بررسی درخواست تسویه حساب

خلیل منفردی

تلفن: داخلی ۲۲۱

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

خلیل منفردی


صدور مدرک موقت و بررسی درخواست تسویه حساب