• معرفی به استاد


  • در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال، می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.
  نکات:
  1. دروس عملی امکان ارائه بصورت معرفی به استاد ندارد.
  2. دروسی که در نیمسال ارائه شده باشند، امکان معرفی به استاد وجود ندارد مگر در صورت تداخل درسی و با تایید مدیر گروه مربوطه
  3. حداکثر مهلت زمان دریافت درس بصورت معرفی به استاد، 45 روز پس از پایان نیمسال می باشد و پس از این زمان، امکان دریافت درس وجود ندارد و باید بصورت یک ترم گذرانده شود.
  • معرفی به استاد برای یک درس تنها می تواند با استادی اخذ گردد که قبلا آن درس را تدریس کرده باشد که الویت با اساتید هیات علمی دانشگاه می باشد که تایید و موافقت با استاد مربوطه برای اخذ درس معرفی به استاد با مدیر گروه می باشد.

  شکل 1- روند معرفی به استاد
   
  • نحوه درخواست معرفی به استاد

  الف) ابتدا از طریق آدرس زیر وارد پرتال دانشجویی خود شوید.


   
  نام کاربری: شماره دانشجویی

  رمز ورود: توسط هر دانشجو می تواند تعیین و تغییر داده شود
  ب) در قسمت آموزشی، وارد درخواست های آموزشی شوید ج) در سمت چپ بر روی – درخواست جدید – کلیک نمایید.

   
  د) با توجه به شبانه یا روزانه بودن، درخواست خود را انتخاب نمایید.

  بازه زمانی: از پایان هر نیمسال تحصیلی به مدت 45 روز
  در صفحه جدید، کد درس و نام استاد پیشنهادی را یاداشت نمایید         

  موفق باشید                  
  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی


   

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵