• چرخه درخواست های آموزشی
  هر یک از درخواست های آموزشی دارای یک چرخه یا گردش کار مخصوص به خود هستند که تعداد ارجاعات در هر گردش تعیین کننده زمان انجام روند می باشد.

  • در ادامه روند گردش کار کلیه مراحل ارائه می گردد. در ضمن شماره های تماس داخلی هر یک از حوزه های مربوطه بمنظور پیگیری درخواست لحاظ شده است.

  ساعات تماس با واحد آموزش: 11/30 الی 13/30
   
   
  شماره های داخلی
  گردش کار درخواست آموزشی
   
  گروه مکانیک، عمران و علوم مهندسی: 225
  کارشناس: 222
  گروه مواد، شیمی و ایمنی: 205
  کارشناس: 223
  گروه برق، کامپیوتر و صنایع: 260
  کارشناس: 224
  مرکز مشاوره دانشگاه
   
   
  داخلی 240

   
  داخلی 252
  گروه مکانیک، عمران و علوم مهندسی: 225
  کارشناس: 222

  گروه مواد، شیمی و ایمنی: 205

  کارشناس: 223

  گروه برق، کامپیوتر و صنایع: 260

  کارشناس: 224
   
  امور مالی: 207

   
  کتابخانه:  207
  گروه مکانیک، عمران و علوم مهندسی: 225
  کارشناس: 222
  گروه مواد، شیمی و ایمنی: 205
  کارشناس: 223
  گروه برق، کامپیوتر و صنایع: 260
  کارشناس: 224

   
  گروه مکانیک، عمران و علوم مهندسی: 225
  کارشناس: 222
  گروه مواد، شیمی و ایمنی: 205
  کارشناس: 223
  گروه برق، کامپیوتر و صنایع: 260
  کارشناس: 224

   
  مشاوره:  240
  گروه مکانیک، عمران و علوم مهندسی: 225
  کارشناس: 222
  گروه مواد، شیمی و ایمنی: 205
  کارشناس: 223
  گروه برق، کامپیوتر و صنایع: 260
  کارشناس: 224
  گروه مکانیک، عمران و علوم مهندسی: 225
  کارشناس: 222
  گروه مواد، شیمی و ایمنی: 205
  کارشناس: 223
  گروه برق، کامپیوتر و صنایع: 260
  کارشناس: 224
  گروه مکانیک، عمران و علوم مهندسی: 225
  کارشناس: 222
  گروه مواد، شیمی و ایمنی: 205
  کارشناس: 223
  گروه برق، کامپیوتر و صنایع: 260
  کارشناس: 224
  سامانه سجاد: 233
  مدیریت دانشجویی: 227
  گروه مکانیک، عمران و علوم مهندسی: 225
  کارشناس: 222
  گروه مواد، شیمی و ایمنی: 205
  کارشناس: 223
  گروه برق، کامپیوتر و صنایع: 260
  کارشناس: 224
  گروه مکانیک، عمران و علوم مهندسی: 225
  کارشناس: 222
  گروه مواد، شیمی و ایمنی: 205
  کارشناس: 223
  گروه برق، کامپیوتر و صنایع: 260
  کارشناس: 224
  گروه مکانیک، عمران و علوم مهندسی: 225
  کارشناس: 222
  گروه مواد، شیمی و ایمنی: 205
  کارشناس: 223
  گروه برق، کامپیوتر و صنایع: 260
  کارشناس: 224
  نظام وظیفه: 280
  فارغ التحصیلان: 221
  پذیرش و ثبت نام: 220
  گروه مکانیک، عمران و علوم مهندسی: 225
  کارشناس: 222
  گروه مواد، شیمی و ایمنی: 205
  کارشناس: 223
  گروه برق، کامپیوتر و صنایع: 260
  کارشناس: 224
  صندوق رفاه – امور تغذیه: 281
  سرای دانشجویی (خوابگاه): 229
  تربیت بدنی: 230
  مدیریت دانشجویی: 227
  مدیریت فرهنگی: 234
  امور شاهد و ایثارگر: 234
  انفورماتیک (سایت): 254
  کارگاه و آزمایشگاه: 239
  کتابخانه: 242
  مدیریت مالی: 207
  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی: 238
  صندوق رفاه: 281
  سامانه سجاد: 233
  نظام وظیفه: 280
  فارغ التحصیلان: 221


   

                موفق باشید              

  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

   

   
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵